Avís Legal (LOPD)

1. Identificació i activitat de la societat.
El titular i responsable del domini www.fusteriabixaconil.cat, és FUSTERIA BIXACONILL, S.L., empresa de nacionalitat espanyola, domiciliada al Carrer Santa Anna 11, Ainet de Besan (Lleida), deguda i legalment inscrita al Registre Mercantil de Lleida Tomo 307, foli 142,  full L-5737,  i proveïda del CIF:B25320979 .
2. Drets i obligacions de l’usuari.
L’usuari s’obliga, fent-se únic i exclusiu responsable, a utilitzar els serveis oferts per FUSTERIA BIXACONILL S.L. d’acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions i d’acord amb les normes de bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades.
3. Prestació dels serveis per FUSTERIA BIXACONILL S.L.
FUSTERIA BIXACONILL S.L. ofereix determinats serveis als usuaris, sotmesos als termes i condicions indicats en el present domini, devent l’usuari llegir amb atenció les condicions que s’apliquin a cada servei, que en cap cas eximiran, llevat de manifestació expressa en contra, del compliment del que expressat en l’Avís Legal.
4. Continguts.
Tots els continguts que s’ofereixen a través del lloc web del qual FUSTERIA BIXACONILL S.L., és titular o responsable, es troben actualitzats, reservant-se FUSTERIA BIXACONILL S.L., la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment.
Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta d’usuaris o al personal de FUSTERIA BIXACONILL, S.L En particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, pertanyents a terceres persones, quan no comptin amb l’autorització del titular dels drets, menyscabin o desprestigiïn la fama o crèdit de FUSTERIA BIXACONILL S.L., o siguin considerats com un cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
5. Propietat industrial i intel·lectual.
Tota la informació o la forma de recopilació de la informació continguda en el domini www.fusteriabixaconil.cat, com poden ser, a títol enunciatiu, la pròpia recopilació d’informació, el disseny gràfic, imatges, codi font, marques, noms comercials, denominacions , entre altres signes distintius estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de FUSTERIA BIXACONILL S.L., subcontractats o de tercers d’aquesta.
Sota cap supòsit, l’accés als serveis de FUSTERIA BIXACONILL S.L. suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests tercers, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública d’aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització de FUSTERIA BIXACONILL S.L. o del tercer titular dels drets afectats.
En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés a www.fusteriabixaconil.cat o s’utilitzaran contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual. Queden fora de perill els drets de l’usuari de visualitzar i obtenir una còpia en la memòria cau del seu ordinador, com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat per comunicar aquesta a tercers.
6. Enllaços de pàgines de tercers al domini www.fusteriabixaconil.cat.
Tot aquell usuari que desitgi incloure dins del seu lloc web qualsevol tipus d’enllaç que connecti o traslladi al domini www.fusteriabixaconil.cat o a les pàgines que el componen, haurà de notificar prèviament a FUSTERIA BIXACONILL S.L., i sempre que aquest usuari o tercer es s’abstingui de realitzar cap manifestació, inclusió de continguts o prestació de serveis al seu lloc, ja siguin amb caràcter lícit o il·lícit, que poguessin suposar un dany a la imatge de FUSTERIA BIXACONILL S.L.
No obstant en l’anterior, FUSTERIA BIXACONILL S.L. es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, suprimir o exigir l’eliminació dels enllaços establerts al domini www.fusteriabixaconil.cat, quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular del lloc web que connecti amb www.fusteriabixaconil.cat o les pàgines que el componen, sense que en cap cas estigui obligat a abonar cap tipus d’indemnització per aquest motiu.
7. Notificacions.
Qualsevol notificació podrà ser dirigida a FUSTERIA BIXACONILL S.L., mitjançant l’enviament d’un correu electrònic mitjançant l’àrea d’enllaç “Contacte” inclòs a la pàgina principal i omplint degudament els camps amb les seves dades de contacte, per a la correcta tramitació de la seva notificació, queixa o suggeriment.
Qualsevol notificació a l’usuari podrà ser enviada a l’adreça de correu electrònic assenyalada pel mateix en el moment d’efectuar el registre.
8. Legislació i jurisdicció aplicable.
FUSTERIA BIXACONILL S.L. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la legislació de dret comú espanyola i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya), tret que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.
9. Consentiment de l’usuari.
L’usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i consentint, plena i expressament, tot el que disposa en cadascuna d’elles cada vegada que accedeixi a www.fusteriabixaconil.cat, o utilitzi qualsevol dels seus serveis o prestacions mitjançant aquest domini i les seves corresponents continguts.